Pripojenie fotovoltického systému krok za krokom

Uvažujete nad vlastnou fotovoltickou elektrárňou?

 

Pripravili sme pre Vás jednoduchý manuál . V 7 krokoch získate všetky informácie bez zbytočného hľadania.

 

Manuál je pripravený podľa požiadaviek Východoslovenskej distribučnej, a.s. Vzťahuje sa na pripojenie malého zdroja do 10 kW vrátane a na režim nepodnikania v energetike.

 

1. Podanie žiadosti o pripojenie malého zdroja:

 

Podáva sa: Žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW vrátane

 

Žiadosť sa podáva:
poštou na adrese: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
odovzdaním priamo v podateľni spoločnosti na adrese VSD, a.s. Mlynská 31, Košice,
odovzdaním priamo v Klientskom centre (Košice, Prešov, Michalovce, Poprad)

 

Povinné prílohy:
List vlastníctva k nehnuteľnosti (na budovu evidovanú v katastri nehnuteľností)
Súhlas vlastníkov nehnuteľnosti (ak je vlastník nehnuteľnosti odlišný od žiadateľa o pripojenie)
Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny
Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov
Katalógové listy fotovoltických panelov a striedačov

 

! Neúplná žiadosť bude vrátená na doplnenie !

 

 

2. VSD sa do 10 pracovných dní vyjadrí k žiadosti

Vyjadrenie:

– je platné 6 mesiacov

– po dobu 6 mesiacov má žiadateľ rezervovanú kapacitu pripojenia

 

! Po zmeškaní lehoty sa musí podať nová žiadosť !

 

3. Realizácia malého zdroja žiadateľom – do 6 mesiacov

– zdroj sa iba fyzicky zapojí, nevyrába

 

4. Ihneď po zapojení zdroja je žiadateľ povinný elektronicky zaslať Oznámenie o pripojení malého zdroja na e-mail: mer_hodnoty@vsds.sk

Povinné prílohy:
– kladné stanovisko VSDS o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
– potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja odborne spôsobilou osobou + kópiu osvedčenia
– prehlásenie o zhode na fotovoltické panely, striedač, ktorého súčasťou je protokol o nastavení a odkúšaní ochrán podľa požiadaviek VSD

 

! Pri neúplnom oznámení bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie !

 

5. Do 5 pracovných dní výmena elektromera na odbernom – odovzdávacom mieste (vykoná VSD)

 

6. Najneskôr 2 pracovné dni vopred je žiadateľ povinný oznámiť uvedenie zdroja do prevádzky

Písomne na adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Odbor:
Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

alebo elektronicky na e-mail: mer_hodnoty@vsds.sk

 

7. Do 10 pracovných dní po uvedení zdroja je žiadateľ povinný zaslať Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky

Písomne na adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Odbor:
Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 91 Košice

 

Povinné prílohy:
situačný plán v mierke 1:1000 (1:2880) s vyznačením odovzdávacieho miesta a susedných objektov (aj s popisnými číslami)

projektová dokumentácia, resp. jednopólová schéma zapojenia zdroja a vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy (vrátane vyznačeného majetkového rozhrania, rozpojovacieho miesta a hlavného rozpojovacieho miesta)

platná správa z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia a odberného elektrického zariadenia prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektrickéj energie pripojené do distribučnej sústavy

 

! V prípade nesplnenia má VSD právo odpojiť zdroj !

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite

Oznámenie o pripojení malého zdroja

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky

 

[biginfobox color=”#d80003″ textcolor=”#ffffff” href=”https://kureniepresov.sk/kontakt/” button_title=”KONTAKT”]Zaujali Vás obnoviteľné zdroje energie? Radi by ste si zaobstarali vlastnú fotovoltickú elektráreň? Obráťte sa na nás a radi Vám pomôžeme. [/biginfobox]

SHARE

Leave a reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.